ای دل غافل

سلام؛
روزگاری ما یکدیگر را می دیدیم. با هم زندگی می کردیم و مشورت هامان با هم بود. دغدغه های مشابهی داشتیم. ما هر روز همدیگر را می دیدیم. ولی مدتی است کمی از هم بی خبریم. گویا زمان فارغ التبریزیمان گفته ایم دیدار به قیامت. اینجا را بحرینی پیشنهاد داد و علیپور، روزی که من همراهشان بودم. قرار شد اینجا جایی باشد تا بیشتر یکدیگر را ببینیم و باز دغدغه هایمان را به یاد یکدیگر آوریم.

-->